#ORANŽOVÉPEKLO

PODPOŘTE TALENT A PŘIJĎTE NA ZÁPAS OBLEČENI V ORANŽOVÉ, V BARVĚ KLUBU!

Akcí probíhajících v hale se pravidelně účastní stovky diváků. Pro zajištění jejich bezpečnosti a pořádku je každý divák povinen:

 • Respektovat pokyny pořadatele nebo pracovníků pořadatelské služby.
 • Prokázat se platnou vstupenkou nebo jiným dokladem opravňujícím ke vstupu, a to nejen u vstupu ale i během celé doby trvání akce.
 • Strpět osobní prohlídku a prohlídku kdykoliv během vstupu do haly. Tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu typově určených předmětů (např. alkohol, jakákoliv pyrotechnika, zbraně, lahve včetně plastových, plechovky a další předměty, které mohou svým charakterem ohrozit bezpečí nebo zdraví ostatních osob) a to z důvodu minimalizace rizik v hale.
 • Respektovat Pořadatelem odepřeného oprávnění vstupu do haly
 • Sledovat akci pouze se sektoru, resp. konkrétního místa vyznačeného na vstupence.
 • Nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • V odůvodněných případech (např. podezření na uložený zákaz vstupu do haly nebo v případě porušení Návštěvního řádu) prokázat svou totožnost pořadatelské službě, a to kdykoliv na vyzvání.
 • Zachovávat respekt k hráčům a činovníkům soupeřícího týmu a také k rozhodčím a jejich výrokům.
 • Nevyvolávat ani se neúčastnit rvaček, rasově motivovaného, vulgárního, dehonestujícího a nesportovního skandování, zamaskovat nebo jinak skrývat svou identitu, nevhazovat předměty na plochu ani do jiných částí haly.
 • Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 • Nahradit veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Nevodit zvířata do prostor haly.
 • Odevzdat nalezené předměty pořadateli akce (na vrátnici haly).
 • V případě evakuace dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 • Strpět bezplatné využití svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční účely v rámci zobrazení celé akce nebo její části v souvislosti s halou, pořadatelem nebo sponzory dané akce.

Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakékoliv z výše uvedených povinností divákem:

 • Zakázat divákovi vstup do haly, případě jej vyvést z prostor haly, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 • Uložit divákovi časově ohraničený vstup na stadion, a to v zájmu bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných v hale
 • Pořadatel je dále oprávněn odepřít vstup divákovi který představuje bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, kterému byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů podobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce podobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích a dále osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů.

 

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami. Více informací zde.